Xem điểm thi đại học 2014

XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014: Soạn tin : WDT<cách>SỐBÁODANH gửi 8702   (SỐBÁODANH  Ví dụ: BKAA.123456)
Home » Điểm chuẩn Năm 07-08-09, Điểm chuẩn Năm 2010, Điểm chuẩn Năm 2011, Điểm Chuẩn Đại Học 2014» Điểm chuẩn 4 năm Đại Học Tài Chính -Marketing (2008-2011)

Điểm chuẩn 4 năm Đại Học Tài Chính -Marketing (2008-2011)

Diem chuan dai hoc tai chinh- marketing 2012, diem chuan dai hoc tai chinh- marketing 2011,2010,2009,2008,, diemchuan 2012, diem chuan dai hoc tai chinh- marketing 2012, dai hoc tai chinh- marketing.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 4 năm của  Đại Học Tài Chính-Marketing  các năm 2011, 2010, 2009, 2008.

Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính-Marketing năm 2011:

diem chuan dh tai chinh-marketing 2011

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

 

 TT  Tên Ngành Mã Ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1

ĐH

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

Khối A

Khối D1

Khối A

Khối D1

1. Quản trị kinh doanh

401

C65

15.5

16.0

10.0

10.0

2. Tài chính-Ngân hàng

403

C70

17.0

17.5

10.0

10.0

3. Kế toán – Kiểm toán

405

C66

16.5

17.0

10.0

10.0

4. Hệ thống thông tin quản lý

406

C67

13.0

13.0

10.0

10.0

5. Marketing

407

C69

17.0

17.5

10.0

10.0

6. Ngôn ngữ Anh

751

C68

-

15.0

-

10.0

 

Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

 

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học vào ngày 03 và 04-09-2011.

 

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2:

Bậc đại học: 50 chỉ tiêu.

 

 

TT

 Tên Ngành, chuyên ngành

Điểm nhận hồ sơ xét nguyện vọng 2

Chỉ tiêu

Khối A

Khối D1

1.

Ngành Tài chính-Ngân hàng, chuyên ngành Thuế (mã chuyên ngành: 433)

17.0

17.5

50

 

Bậc cao đẳng: 270 chỉ tiêu.

 

 

TT

 Tên Ngành, chuyên ngành

Điểm nhận hồ sơ xét nguyện vọng 2

Chỉ tiêu

Khối A

Khối D1

1.

Ngành Marketing, chuyên ngành Marketing tổng hợp (mã chuyên ngành: C69.1)

11.0

11.0

60

2.

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, chuyên ngành Tin học kế toán (mã chuyên ngành: C67.2)

11.0

11.0

140

3.

Ngành Tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh (mã chuyên ngành: C68) -

11.0

70

Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính-Marketing năm 2010:

diem chuan dh tai chinh-marketing 2010

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

BẬC ĐÀO TẠO KHỐI A KHỐI D1
1. Đại học 16,5 điểm 17,5 điểm
2. Cao đẳng 10,0 điểm 10,0 điểm

Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học ngày 10 và 11/09/2010.

 

Xét tuyển NV2:

 

Điểm nhận hồ sơ  xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Đại học:

+ Khối A : 16,5 điểm.    + Khối D1: 17,5 điểm.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Chỉ tiêu và chuyên ngành xét tuyển: Chỉ tiêu: 175 chỉ tiêu.

Chuyên ngành xét tuyển:

STT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Mã ngành &
Chuyên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1.

Ngành Quản trị kinh doanh

401

75

1.1

Du lịch lữ hành

414

A VÀ D1

25

1.2

Kinh doanh bất động sản

416

A VÀ D1

25

1.3

Quản trị bán hàng

417

A VÀ D1

25

2.

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

406

75

2.1

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

461

A VÀ D1

25

2.2

Tin học kế toán

462

A VÀ D1

25

2.3

Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

463

A VÀ D1

25

3.

Ngành Tiếng Anh

751

25

3.1

Tiếng Anh kinh doanh

751

D1

25

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 bậc cao đẳng hệ chính quy: 600 chỉ tiêu.

STT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Mã ngành / chuyên ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm nhận hồ sơ

1.

Ngành Quản trị kinh doanh

C65

360

1.1

Thương mại quốc tế

C65.2

A VÀ D1

60

11,0

1.2

Kinh doanh quốc tế

C65.3

A VÀ D1

60

11,0

1.3

Du lịch lữ hành

C65.4

A VÀ D1

60

11,0

1.4

Thẩm định giá

C65.5

A VÀ D1

60

11,0

1.5

Kinh doanh bất động sản

C65.6

A VÀ D1

60

11,0

1.6

Quản trị bán hàng

C65.7

A VÀ D1

60

11,0

2.

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

C67

180

2.1

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

C67.1

A VÀ D1

60

11,0

2.2

Tin học Kế tóan

C67.2

A VÀ D1

60

11,0

2.3

Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

C67.3

A VÀ D1

60

11,0

3.

Ngành Tiếng Anh

C68

60

3.1

Tiếng Anh kinh doanh

C68

D1

60

11,0

Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính-Marketing năm 2009, năm 2008:

diem chuan dh tai chinh-marketing 2009,diem chuan dh tai chinh-marketing 2008

Hệ đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Hệ Đại học

A, D1

14,5

15,0

Hệ Cao đẳng

A, D1

10,0

10,0

 

 

Trường sẽ gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ ĐH và CĐ để làm thủ tục nhập học ngày 11 và 12-9-2009.

 

Xét tuyển nguyện vọng 2:

 

Trường xét tuyển 275 chỉ tiêu hệ ĐH và 1.200 chỉ tiêu hệ CĐ nguyện vọng 2 với với các ngành sau:

 

Ngành/ Chuyên ngành tuyển NV2 Mã ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2
Hệ Đại học (chỉ tiêu 275)
Ngành Quản trị kinh doanh

401

A, D1

 

 

- Kinh doanh quốc tế

413

A,D1

15,0

15

- Du lịch lữ hành

414

A, D1

15,0

35

- Thẩm định giá

415

A, D1

15,0

25

- Kinh doanh bất động sản

416

A, D1

15,0

35

Ngành Tài chính – Ngân hàng

403

 

- Kế toán ngân hàng

432

A,D1

15,0

25

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

406

A, D1

 

 

- Tin học ứng dụng trong kinh doanh

461

A, D1

15,0

35

- Tin học kế toán

462

A,D1

15,0

35

- Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

463

A, D1

15,0

35

Ngành Tiếng Anh

751

D1

 

 

- Tiếng Anh kinh doanh

751

D1

15,0

35

Hệ Cao đẳng (chỉ tiêu 1.200)

Ngành Quản trị kinh doanh

C65

A, D1

 

 

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

C65.1

A, D1

11,0

100

- Thương mại quốc tế

C65.2

A, D1

10,0

100

- Kinh doanh quốc tế

C65.3

A, D1

10,0

100

- Du lịch lữ hành

C65.4

A, D1

10,0

100

- Thẩm định giá

C65.5

A, D1

10,0

100

- Kinh doanh bất động sản

C65.6

A, D1

10,0

100

Ngành Kế toán

C66

A, D1

 

 

- Kế toán doanh nghiệp

C66.1

A, D1

11,0

100

- Kế toán ngân hàng

C66.2

A, D1

11,0

100

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế

C67

A, D1

 

 

- Tin học ứng dụng trong kinh doanh

C67.1

A, D1

10,0

100

- Tin học kế toán

C67.2

A, D1

10,0

100

- Tin học ứng dụng trong thương mại điện tử

C67.3

A, D1

10,0

100

Ngành Tiếng Anh

C68

D1

 

 

- Tiếng Anh kinh doanh

C68

D1

10,0

100

Tìm kiếm Google:

 • yhs-fh_lsonsw
 • điểm chuẩn đại học tài chính marketing qua các năm
 • tỉ lệ chọi học viện tài chính năm 2008 2009 2010 2011 2012
 • điểm chuẩn đại học tài chính marketing các năm
 • điểm đại học tài chính marketing qua các năm
 • điểm chuẩn đại học tài chính ngân hàng hà nội
 • điểm chuẩn đại học hv tài chính 2008
 • điểm chuẩn đại học hà nội 2014
 • điểm chuẩn trường đh tài chính marketing qua các năm
 • điểm chuẩn trường đại học tài chính marketing các năm
 • điêm chuan dai học 2013
 • điểm chuẩn các ngành đại học trường y năm 2014
 • điểm chuẩn các năm đh tài chính marketing
 • Điểm chuẩn Đại học tài chính marketing qua các năm
 • Kết bạn cùng Webdiemthi.vn để nhận tin tức mới nhất về Tuyển sinh 2014 trên Facebook và rất nhiều Đề thi-Đáp án, Đề thi thử ĐH-CĐ 5 năm, Đề thi thử các trường tại HN,HCM.

  { 0 comments… add one now }

  Gửi phản hồi cho bài viết : Điểm chuẩn 4 năm Đại Học Tài Chính -Marketing (2008-2011)

  Leave a Comment